แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

                           วันจันทร์           @  วงกลมจากถั่วเหลือง

                           วันอังคาร          @  ถั่วเหลืองถูพื้น

                           วันพุธ                @ มาม่าใส่ไข่ 

                          วันพฤหัสบดี         @ ถั่วเหลืองสวมกางเกง

                          วันศุกร์               @ ถั่วเหลืองสวมกางเกง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   26 สิงหาคม – 30  สิงหาคม  2562  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลืองม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา  วงศ์อุดม