แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

                           วันจันทร์           @  ปั๊มสีจากไม้ปั่นหูใส่รูปกางเกง

                           วันอังคาร          @  ถั่วเหลืองกวาดห้อง

                           วันพุธ                @  สปาเก็ตตี้

                          วันพฤหัสบดี         @ พี่ถั่วใส่เสื้อ

                          วันศุกร์               @

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   19 สิงหาคม – 23  สิงหาคม  2562  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลืองม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา  วงศ์อุดม