แผนการจัดการเรียนรู้

                     ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดารงชีวิต

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

                วันจันทร์             แจกัน (แกนกระดาษแข็ง)

                วันอังคาร            ปลูกผักลอยฟ้า (ผักกาด)

                วันพุธ                 แอโรบิก

                วันพฤหัสบดี      ทาความสะอาดอ่างล้างหน้า

                วันศุกร์               น้าปั้นเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16-20 มกราคม 2560 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์