แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

                           วันจันทร์           @  โรยถั่วเขียวในรูปถั่วเขียว

                           วันอังคาร          @   เก็บผลถั่วเขียว

                           วันพุธ                @  ก๋วยเตี๋ยวไก่

                          วันพฤหัสบดี         @  พี่ถั่วสบายตัว

                          วันศุกร์               @ พี่ถั่วพาเพลิน 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   สิงหาคม  – 9  สิงหาคม  2562  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา  วงศ์อุดม