แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ชื่อของถั่ว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

                           วันจันทร์           @  สะบัดสีเติมเต็มถั่วเขียว

                           วันอังคาร          @   ซักผ้าเช็ดหน้า

                           วันพุธ                @  ผัดซีอิ๋ว  

                          วันพฤหัสบดี         @  พี่ถั่วสบายตัว

                          วันศุกร์               @ พี่ถั่วพาเพลิน 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   22 – 26  กรกฏาคม  2562  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา  วงศ์อุดม