แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ชื่อของถั่ว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

                           วันจันทร์           @  ปะติดถั่วเขียว

                           วันอังคาร          @  

                           วันพุธ               @    

                          วันพฤหัสบดี         @  พี่ถั่วสบายตัว 

                          วันศุกร์               @   ถั่วผจญภัย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   15 –19   กรกฏาคม  2562  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา  วงศ์อุดม