แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเจริญเติบโต

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

                           วันจันทร์           @  ปั๊มสีจากใบไม้

                           วันอังคาร          @   พี่ถั่วพาถูบ้าน

                          วันพุธ                @    ก๋วยเตี๋ยวไก่

                          วันพฤหัสบดี      @  พี่ถั่วมือสะอาด ตัวสะอาด

                          วันศุกร์               @   ถั่วพาเพลิน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   1 – 5  กรกฎาคม 2562  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา  วงศ์อุดม