แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเจริญเติบโต

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

                           วันจันทร์           @  ประดิษฐ์พี่ปูกินถั่วเขียว

                           วันอังคาร          @   ปกป้องพี่ถั่ว (กำจัดวัชพืช)

                          วันพุธ                @    มาม่าใส่ไข่

                          วันพฤหัสบดี      @  พี่ถั่วสบายตัว 

                          วันศุกร์               @   ถั่วผจญภัย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   23 – 28  มิถุนายน 2562  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา  วงศ์อุดม