แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเจริญเติบโต

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

                          วันจันทร์           @     ปะติดถั่วแดง

                          วันอังคาร          @      ปลูกพี่ถั่วฝักยาว  

                          วันพุธ                @     สปาเก็ตตี้ น้ำซุป

                          วันพฤหัสบดี      @    พี่ถั่วสบายตัว

                          วันศุกร์               @    ถั่วผจญภัย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   17 - 21 มิถุนายน 2562 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา  วงศ์อุดม


 

แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเจริญเติบโต

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

                          วันจันทร์           @     ปะติดถั่วแดง

                          วันอังคาร          @      ปลูกพี่ถั่วฝักยาว  

                          วันพุธ                @     สปาเก็ตตี้ น้ำซุป

                          วันพฤหัสบดี      @    พี่ถั่วสบายตัว

                          วันศุกร์               @    ถั่วผจญภัย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   17 - 21 มิถุนายน 2562 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา  วงศ์อุดม