แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง :ถ. ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

                          วันจันทร์           @     

                          วันอังคาร          @   พี่ถั่วดำดิน    

                          วันพุธ             @   ราดหน้า

                          วันพฤหัสบดี      @  ถั่วฝักยาวตัวสะอาด

                          วันศุกร์            @   ถั่วฝักยาวโยนบอลลิ่ง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   4-7  มิถุนายน  2562 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา วงศ์อุดม