แผนการจัดการเรียนรู้

                          ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดารงชีวิต

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

                  วันจันทร์         เทียนถวายพระพร

                  วันอังคาร        ปลูกผักลอยฟ้า (ผักชี)

                  วันพุธ             แอโรบิก

                  วันพฤหัสบดี   ทาความสะอาดห้องน้า

                  วันศุกร์            สาคู (ไส้หมู)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 9-13 มกราคม 2560 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์