แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : :  โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

                          วันจันทร์           @   สะบัดสีเติมสันให้พี่ถั่วฝักยาว                    

                         วันอังคาร          @   บ้านพี่ถั่วฝักยาว

                          วันพุธ             @   ต้มมาม่าใส่ไข่  

                           วันพฤหัสบดี      @  ถั่วฝักยาวมือสะอาด

                          วันศุกร์            @  ถั่วฝักยาวย้ายฝั่ง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   27 -31 พฤษภาคม 2562 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา วงศ์อุดม