แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

                          วันจันทร์          @     

                          วันอังคาร          ถั่วฝักยาวจอมสำรวจ  

                          วันพุธ              @  พะโล้กับไก่ทอด

                          วันพฤหัสบดี      @  ถั่วฝักยาวสบายตัว

                          วันศุกร์             @  ถั่วฝักยาวย้ายฝั่ง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   21 - 24 พฤษภาคม 2562 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา  วงศ์อุดม