แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

                          วันจันทร์          @     

                          วันอังคาร             

                          วันพุธ              @   

                          วันพฤหัสบดี      @   ถั่วฝักยาวตัวสะอาด

                          วันศุกร์             @   ถั่วฝักยาวย้ายฝั่ง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   16 – 17 พฤษภาคม  2562 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :  นางสาวชุติมา  วงศ์อุดม