แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

                              วันจันทร์         @      หนอนกินผัก              

                             วันอังคาร        @      ถั่วพูเก็บผัก

                             วันพุธ            @      โยนลูกบอลใส่ตะกร้า

                             วันพฤหัสบดี     @      ต้มยำไก่

                             วันศุกร์           @      ผลไม้มีประโยชน์

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16 – 20 กันยายน  2562   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง