แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

                              วันจันทร์         @      สะบัดสีใส่ใบไม้            

                             วันอังคาร        @      ไม้กวาดดอกหญ้า

                             วันพุธ            @      แยกขนาดลูกบอล

                             วันพฤหัสบดี     @      หมูหวาน

                             วันศุกร์           @      สวมเสื้อยืดแขนสั้น

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 9 – 13 กันยายน 2562   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง