แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

                              วันจันทร์         @      ผักกาดมหัศจรรย์         

                             วันอังคาร        @      พับที่นอน

                             วันพุธ            @      เหยียบลูกโป่ง

                             วันพฤหัสบดี     @      เนื้อไก่ทอด

                             วันศุกร์           @      สวมถุงเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 2 – 6 กันยายน  2562   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง