แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

                              วันจันทร์         @      หุ่นนิ้วมือชุดผัก           

                             วันอังคาร        @      กวางตุ้งแสนสวย

                             วันพุธ            @      ลอดอุโมงค์

                             วันพฤหัสบดี     @      ผัดผักกาด

                             วันศุกร์           @      ถูกที่ถูกทาง (เข้าห้องน้ำ)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 19 – 23 สิงหาคม  2562   เวลา 10.20 . - 11.30 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

         นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง