แผนการจัดการเรียนรู้

                      ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลรักษาความสะอาด

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

                  วันจันทร์          พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ

                  วันอังคาร         การดูแลความสะอาดบ่อทราย

                  วันพุธ              เตะบอลเข้าโก

                 วันพฤหัสบดี     ล้างขา ล้างเท้า

                 วันศุกร์              วุ้นเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 2-6 มกราคม 2560 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์