แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

                    วันจันทร์         @      -

                   วันอังคาร        @      ล้างจาน

                   วันพุธ            @      ตักปิงปอง

                   วันพฤหัสบดี     @      ต้มจืดแตงกวา

                   วันศุกร์           @      สุขภาพปาก-ฟัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562  เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี  

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง