แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

                    วันจันทร์         @      -

                   วันอังคาร        @      คะน้าพูดเพราะ

                   วันพุธ            @      วิ่งส่งของ

                   วันพฤหัสบดี     @      ปลาชุบแป้งทอด

                   วันศุกร์           @      สวมเสื้อมีกระดุม

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง