แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

                    วันจันทร์         @      เล่นกับสีน้ำ

                   วันอังคาร        @      ชะพลูพับผ้า

                   วันพุธ            @      โยนรับลูกบอล

                   วันพฤหัสบดี     @      ต้มจืดฝัก

                   วันศุกร์           @      ล้างหน้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง