แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเลี้ยงดู

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่   8

                              วันจันทร์         @      พิมพ์ภาพจากใบไม้

                             วันอังคาร        @      ผักบุ้งแปลงกาย

                             วันพุธ            @      โยนโบว์ลิ่ง

                             วันพฤหัสบดี     @      เนื้อไก่ทอด

                             วันศุกร์           @      ล้างมือ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 10.20 . – 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง