แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเลี้ยงดู

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่   7

                    วันจันทร์         @      โมบายกิ่งไม้                

                   วันอังคาร        @      แครอทซักผ้า

                   วันพุธ            @      เตะบอลเข้าประตู

                   วันพฤหัสบดี     @      หมูทอด

                   วันศุกร์           @      เท้าพาก้าว

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562    เวลา 10.20 . – 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง