แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่   6

                              วันจันทร์         @      พิมพ์ภาพจากดอกอัญชัน           

                             วันอังคาร        @      โหระพาเก็บขยะ

                             วันพุธ            @      เดินผจญภัย

                             วันพฤหัสบดี     @      ต้มจืดแตงกวา

                             วันศุกร์           @      มือมีไว้หยิบจับสิ่งของ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562    เวลา 10.20 . – 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง