แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่   5

                        วันจันทร์          @       ภาพสวยจากเมล็ดพืช                

                        วันอังคาร         @       ถั่วงอกรดน้ำ

                        วันพุธ               @       เดินซิกแซก

                        วันพฤหัสบดี     @       กุนเชียงทอด

                        วันศุกร์             @       จมูกมีไว้ดมกลิ่น

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562    เวลา 10.20 . – 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง