แผนการจัดการเรียนรู้

                        ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลรักษาความสะอาด

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

                  วันจันทร์            พับสี

                  วันอังคาร           การดูแลความสะอาดสนามเด็กเล่น

                  วันพุธ                โยนบอลลิ่ง

                  วันพฤหัสบดี      ล้างหน้า ทาแป้ง

                  วันศุกร์               ราดหน้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 26-30 ธันวาคม 2559 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์