แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

                              วันจันทร์         @      -        

                             วันอังคาร        @      ต้นหอมจอมซน

                             วันพุธ            @      เดินยังไงไม่ให้ตก

                             วันพฤหัสบดี     @      ไข่ลูกเขย

                             วันศุกร์           @      หูมีไว้ฟัง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 4 - 7  มิถุนายน  2562   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง