แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่  3

                              วันจันทร์         @      ปั้นแป้งโด                  

                             วันอังคาร        @      ดินมีประโยชน์

                             วันพุธ            @      แยกสีลูกบอล

                             วันพฤหัสบดี     @      ไข่ตุ๋น

                             วันศุกร์           @      ตามีไว้ดู

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม  2562   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง