แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

                              วันจันทร์         @      -        

                             วันอังคาร        @      พื้นใสเงางาม

                             วันพุธ            @      ย้ายบอลใส่ตะกร้า

                             วันพฤหัสบดี     @      ไข่เจียว

                             วันศุกร์           @      ใบหน้าของฉัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 20 - 24  พฤษภาคม 2562   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง