แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

                        วันจันทร์          @       -

                        วันอังคาร         @       -

                        วันพุธ               @       -

                        วันพฤหัสบดี     @       ข้าวผัดไข่

                        วันศุกร์             @       รู้จักอวัยวะของร่างกาย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16 - 17  พฤษภาคม  2562   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

                    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง