แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  สี

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

             วันจันทร์                   @  ทิ้งขยะ

             วันอังคาร                  @  ปลาชุบแป้งทอด +ต้มจืด

             วันพุธ                       @  เดินตามจินตนาการ

             วันพฤหัสบดี             @   การล้างมือ

             วันศุกร์                      @   หน้ากาก popcorn

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  23 – 27 กันยายน 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร