แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  สี

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

             วันจันทร์                   @  พับที่นอน

             วันอังคาร                  @   ไข่ลูกเขย+ต้มจืด

             วันพุธ                       @   โยคะ

             วันพฤหัสบดี             @   การล้างเท้า

             วันศุกร์                      @   เมล็ดข้าวโพดยักษ์

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  16 – 20 กันยายน 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร