แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ประโยชน์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17   

             วันจันทร์                   @  เก็บรองเท้าเข้าที่

             วันอังคาร                  @  ข้าวผัดไข่+ต้มจืดฟัก

             วันพุธ                       @  โยนห่วง

             วันพฤหัสบดี             @  แปรงฟัน

             วันศุกร์                      @  ดอกไม้ข้าวโพด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 2 - 6  กันยายน 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :  นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร