แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ประโยชน์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16   

             วันจันทร์                   @  เช็ดกระจก

             วันอังคาร                  @  ไก่ทอด + ต้มจืดผักกาด

             วันพุธ                       @  ปาเป้าฝาผนัง

             วันพฤหัสบดี             @  ผักผลไม้มีประโยชน์

             วันศุกร์                      @  พวงกุญแจข้าวโพดพันล้าน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร