แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ประโยชน์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15   

             วันจันทร์                   @  ล้างแก้วน้ำ

             วันอังคาร                  @  กุนเชียงทอด +ต้มจืดวุ้นเส้น

             วันพุธ                       @  รับ-ส่งบอล

             วันพฤหัสบดี             @  การตัดเล็บ

             วันศุกร์                      @  จัดจานข้าวโพด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 19 -23 สิงหาคม 2562 เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร