แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแลรักษาความสะอาด

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

                   วันจันทร์          พิมพ์ภาพมือ

                   วันอังคาร         การดูแลความสะอาดแปรงผัก

                   วันพุธ              โยนบอลเข้าห่วง

                   วันพฤหัสบดี    ล้างมือ ล้างแขน

                   วันศุกร์            ทับทิมกรอบ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์