แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14   

             วันจันทร์                   @  หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

             วันอังคาร                  @  ทอดมันหมู + ต้มจืด

             วันพุธ                       @  กลิ้งบอล

             วันพฤหัสบดี             @  การป้องกันโรคไข้เลือดออก

             วันศุกร์                      @  ดอกไม้ข้าวโพด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 12 – 16  สิงหาคม 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :  นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร