แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13   

             วันจันทร์                   @  กวาดพื้น

             วันอังคาร                  @  ไข่พะโล้ + บีลักกี้

             วันพุธ                       @  เดิน-ขึ้นลงบันได

             วันพฤหัสบดี             @  การทาแป้ง

             วันศุกร์                      @  ประดิษฐ์ธนาคารข้าวโพด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 5 – 9  สิงหาคม 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร