แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  รสชาติ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

             วันจันทร์                   @ เช็ดเก้าอี้

             วันอังคาร                  @  ต้มจืด + บีลักกี้

             วันพุธ                       @   เรือนโคราช

             วันพฤหัสบดี             @  การอาบน้ำ

             วันศุกร์                      @  การเดินทางของข้าวโพด

 ระยะเวลาที่สอน : วันที่  22– 26 กรกฎาคม 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร