แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  รสชาติ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

             วันจันทร์                   @  เช็ดเก้าอี้

             วันอังคาร                  @   -

             วันพุธ                       @   -

             วันพฤหัสบดี             @   การหวีผม

             วันศุกร์                      @   ไดอารี่น้องข้าวโพด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 15 – 19   กรกฎาคม 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร