แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  รสชาติ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

             วันจันทร์                   @  เก็บใบไม้

             วันอังคาร                  @  หมูทอด + ต้มจืดฟัก

             วันพุธ                       @   โยนบอลใส่ตะกร้า

             วันพฤหัสบดี             @  การเข้าห้องน้ำ

             วันศุกร์                      @  ปั้นแป้งโดว์สีเหลือง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562   เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร