แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแล

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

             วันจันทร์                   @  ซักผ้าเช็ดหน้า

             วันอังคาร                  @  ทอดมันปลากราย + ต้มจืด

             วันพุธ                       @   แยกสีลูกบบอล

             วันพฤหัสบดี             @ การดูแลผิว

             วันศุกร์                      @  ขวดโหลฟรุ้งฟริ้ง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 1 – 5  กรกฏาคม 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร