แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแล

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

             วันจันทร์                   @  เก็บของเล่น

             วันอังคาร                  @   ปลาชุบแป้งทอด

             วันพุธ                       @   โยน-รับลูกบอล

             วันพฤหัสบดี             @   ล้างมือ

             วันศุกร์                      @   ย้อมสีเมล็ดข้าวโพด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา   เพ็ชรสร