แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแล

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

             วันจันทร์                   @  รดน้ำต้นไม้

             วันอังคาร                  @  เนื้อไก่ทอด+ต้มจืด

             วันพุธ                       @   เตะบอล

             วันพฤหัสบดี             @  สวมรองเท้า

             วันศุกร์                      @  ย้อมสีเมล็ดข้าวโพด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 17 -21 มิถุนายน 2562   เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร