แผนการจัดการเรียนรู้

                      ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ชีวิตและครอบครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

                   วันจันทร์          กรอบรูปครอบครัว

                   วันอังคาร         พับเสื้อเข้าตู้

                   วันพุธ              ครอบครัวหรรษา

                   วันพฤหัสบดี    แปรงฟัน

                   วันศุกร์             สุกี้ครอบครัว

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 12-16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.15 น – 11.15น.

ครูประจาชั้น : นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววาสนา สายสุวงค์