แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

             วันจันทร์                   @  -

             วันอังคาร                  @   ลูกชิ้นทอด+ต้มจืดผัก

             วันพุธ                       @   วิ่งเก็บสิ่งของ

             วันพฤหัสบดี             @   สวมกางเกงเอวยืด

             วันศุกร์                      @  ระบายสีข้าวโพด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 3 – 7  มิถุนายน  2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร