แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

             วันจันทร์                   @  พับที่นอน

             วันอังคาร                  @  กุนเชียงทอด + ต้มจืดวุ้นเส้น

             วันพุธ                       @   เดินเก็บบอล

             วันพฤหัสบดี             @  สวมเสื้อยืด

             วันศุกร์                      @  ระบายสีข้าวโพด (ใช้นิ้ว)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 27 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม  2562   10.20 น. –  11.10 .

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร