แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

             วันจันทร์                   @  -

             วันอังคาร                  @  ไข่ลูกเขย + ต้มจืดฟัก

             วันพุธ                       @  ตามหาผลไม้

             วันพฤหัสบดี             @  แปรงฟัน

             วันศุกร์                      @ ปะติดเมล็ดข้าวโพด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  20 – 24  พฤษภาคม 2562  เวลา  10:20 น. – 11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร