แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

             วันจันทร์                   @  -

             วันอังคาร                  @  -

             วันพุธ                       @   -

             วันพฤหัสบดี             @  ล้างหน้า

             วันศุกร์                      @ ซังข้าวโพดแฟนซี

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม  2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร